Miễn trừ trách nhiệm tại nền tảng Lambo

Lambo khẳng định, việc người dùng đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên website lambo.vn hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người dùng. Lambo chỉ tạo môi trường cho người dùng chia sẻ thông tin nhưng không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi người dùng.

Lambo không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những nội dung hoặc hành vi mà người dùng thực hiện trên website. Người dùng có trách nhiệm nhận thức và chấp nhận tất cả các nguy cơ liên quan đến việc đăng tải hay sử dụng thông tin hay bất kỳ hành động nào khác của mình trên lambo.vn, bao gồm tính chính xác, phù hợp và/hoặc tính hợp pháp của nội dung hay hành động đó.

Lambo không có trách nhiệm đối với bất kỳ yêu cầu pháp lý và/hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hành động, nội dung hoặc thông tin của người dùng đăng tải hoặc thực hiện. Người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, đối với cơ quan nhà nước hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào, về tất cả các nội dung thông tin và hành động được đăng tải hoặc thực hiện trên website, bao gồm nhưng không giới hạn các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ hay bất kỳ quy định nào khác của pháp luật.

Nếu xảy ra bất kỳ yêu cầu pháp lý, khiếu nại hay tranh chấp nào giữa người dùng bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến nội dung hay hành động mà người dùng đã đăng tải hoặc thực hiện trên lambo.vn thì người dùng phải chủ động giải quyết, dàn xếp với bên thứ ba có liên quan, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết đó, đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại phát sinh nào đối với Lambo do yêu cầu pháp lý, khiếu nại hay tranh chấp liên quan đến người dùng.

back to top